Course with reg.form and custom location – Arbetsmiljöutbildning 2 – Some placeCourse with reg.form and custom location – Arbetsmiljöutbildning 2 – Some place

För att ha ett fungerande arbetsmiljöarbete är det viktiga att både chefer och skyddsombud har goda kunskaper om vilka regler som gäller inom arbetsmiljöområdet. Den här E-learningen är ett perfekt alternativ för verksamheter som behöver ge chefer och skyddsombud en grundutbildning alternativt en repetitionsutbildning inom arbetsmiljö.

Har ni behov av att utbilda flera personer i er organisation? Kontakta Cecilia Houtkamp för en detaljerad offert.

Kursen ger dig

Efter denna kurs har deltagaren kunskap om praktiskt arbetsmiljöarbete. Hen får insikt om arbetsmiljöbegrepp, lagstiftning, samt vilka olika roller som finns och deras ansvar. Vidare får hen en orientering om hur ett systematiskt arbetsmiljöarbete kan bedrivas och vilka arbetsförhållanden som främjar en god arbetsmiljö och hälsa. Utbildningen behandlar också det viktiga området organisatorisk och social arbetsmiljö.

Målgrupp

Kursen vänder sig i första hand till chefer som ska ta emot en fördelning av arbetsmiljöuppgifter samt arbetsmiljö-/skyddsombud. Den lämpar sig också för dig som tidigare genomgått arbetsmiljöutbildning men behöver en uppdatering.

Utbildningen är också intressant för alla som har ett allmänt intresse av arbetsmiljöfrågor och vill fördjupa sig i ämnet. Inga förkunskaper krävs.

Ur kursens innehåll

Utbildningen består av fem olika moduler:

Introduktion till arbetsmiljö

Lagar som styr – (Arbetsmiljölagen, Arbetsmiljöförordningar och föreskrifter (AFS:ar))

Ansvar, roller och samverkan – (Fördelning av uppgifter, skyddsombudets roll, samverkan, påföljder och straff)

Systematiskt arbetsmiljöarbete – (10 steg för systematiskt arbetsmiljöarbete, riskbedömning, arbetsskador och tillbud)

Organisatorisk och social arbetsmiljö – (Bakgrund och regler, stress, konflikter och kränkande särbehandling)

Upplägg

Utbildningen genomförs individuellt och helt på distans via Internet. Tid för genomförande är ca 5 timmar, men tidsåtgången är väldigt individuell beroende på förkunskaper och hur mycket tid man lägger på reflektioner och fördjupningar. Kursdeltagaren kan när som helst pausa materialet och vid nästa inloggning fortsätta där hen slutade.

Utbildningen är upplagd med teoretiska föreläsningar varvat med reflektionsövningar. Varje modul har också ett avslutande kunskapstest. Reflektionsövningarna är riktade gentemot den egna organisationen för att få deltagaren att fundera över styrkor och svagheter i det egna arbetsmiljöarbetet. Utbildningen innehåller också klickbara fördjupningstexter för den som vill lära sig mer.

Valbara tilläggsmoduler

Utbildningen kan även företagsanpassas med tillägg eller moduler där man gå mer på djupet kring hur just ert arbetsmiljöarbete ska bedrivas. Kontakta Cecilia Houtkamp för mer information.

Information

E-learning

Course with reg.form and custom location – Arbetsmiljöutbildning 2 – Some place

Topics

  • Assessments and audits
  • Sustainability

Price

3 500 kr (exkl. moms)
cahpse_cropped

Cecilia Houtkamp

Product owner
E-Learning basic training quality and Environment
rsmco_personal_00008

Daniel Doeser

Head of DIGITAL & EDUCATION UNIT Market Director.
Kansainväliset asiat